Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 12/200 від 20 грудня 2016 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бородін Є. Медіація як основа громадянського діалогу: неоінституціональний аспект
Дробот І. Децентралізація державного управління: понятійно-термінологічний аспект
Колповська А. Розвиток концепції соціальної відповідальності в публічному управлінні в умовах децентралізації влади в Україні
Лозицька І. Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління
Рождєственська І. Етапи формування громадянського суспільства на території України
Рудік Н. Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою: спільні риси та відмінності
Тютюнник І. Європейські моделі модернізації публічного управління на регіональному рівні

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Греба Р. Удосконалення механізму оцінювання якості соціальних послуг у сфері освіти: методологічний підхід
Дєєва Н. Тенденції розвитку бюджетного забезпечення соціальної функції держави
Дяченко А. Нормативно-правові засади державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні
Канавець М. Нормативно-правове регулювання державної мовної політики в Україні : проблемі та основні виклики у її реалізації
Квеліашвілі І. Реалізація принципу транспарентності у відносинах органів доходів і зборів із бізнесом та громадськістю
Латинін М., Заскалкіна О. Оцінювання механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України
Новак А. Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект
Шпортюк Н., Пугач А. Державне регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Ботвінов Р. Служба в правоохоронних органах України в умовах реформ: функціональний аспект
Демченко Т. Компетентнісний підхід: генеза та застосування у сфері державної служби
Кустова Т. Стан дослідження проблеми формування й реалізації антикорупційної політики в системі державної служби
Лепеха А. Інтегральні характеристики Державної фіскальної служби України як інституціональної організації
Лола В., Петренко О. Соціальна безвідповідальність публічних службовців як суспільне явище
Онуфрієнко О. Формування свідомості державних службовців у конвергентних, дивергентних та гібридних суспільствах

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Бобровська О. Методологічний підхід до побудови системи управління сталим (збалансованим) розвитком регіонів
Бородін Є., Лененко І. Органи місцевого самоврядування як об'єкт реформування в контексті децентралізації влади в Україні
Липовська К. Інтелектуальний потенціал територіальної громади: структурно-функціональний вимір
Устимчук О. Досвід реформування органів державного управління у сфері охорони здоров'я в Україні