Захарченко Віталій Юрійович

"Організаційно-правові засади реформування державної служби України"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, директор

Захист відбувся 08 листопада 2007 р.

Дисертація присвячена комплексному аналізу специфіки адміністративно-правового розвитку інституту державної служби в умовах реформування системи державного управління. Дисертант висвітлює зміст поняття державної служби, як воно тлумачиться у науці адміністративного права та державного управління, окреслює сучасні підходи до класифікації видів державної служби, систематизує досвід нормативно-правового забезпечення формування та функціонування інституту державної служби в сучасних демократичних державах. Обґрунтовується значення інституту державної служби в контексті становлення України як демократичної, правової і соціальної держави, розкривається зміст фундаментальних принципів реформування державної служби в Україні. Також автором запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування інституту державної служби, вдосконалення її нормативно-правового забезпечення, прийняття заходів, спрямованих на викорінення негативних явищ, які об'єктивно постають в процесі діяльності державних службовців.