Яшина Юлія Валеріївна

"Соціальні фактори професійного розвитку державних службовців України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 11 квітня 2012 р.

У дисертації вирішується актуальне наукове завдання - виявлення та систематизація соціальних факторів професійного розвитку державних службовців і розробка на основі цих факторів рекомендацій щодо вдосконалення управління процесом професіоналізації державної служби України. Досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти професіоналізації кадрів державної служби. Обґрунтовано доцільність застосування індивідуально-орієнтованого підходу до професійного розвитку державних службовців, що полягає у побудові навчального процесу на засадах особистісно-орієнтованої освіти, та використанні таких компонентів управління професійним розвитком, як: планування, мотивація (стимулювання), моніторинг та контроль - під час проходження державної служби. Визначено найбільш дієві форми, методи та терміни професійного навчання державних службовців. Виділено стадії професійного становлення державних службовців, що дозволяють краще зрозуміти вплив соціального середовища на цей процес.