Ярмистий Микола Васильович

«Формування адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»

Спеціальність 25.00.03. – державна служба

Робота виконана у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Петровський Петро Михайлович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 24 травня 2014 р.

У результаті проведеного дисертаційного дослідження на теоретичному та емпіричному рівнях вирішено наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні формування та розвитку адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в інституційній системі підвищення кваліфікації. Об'єкт дослідження – професійна діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Предмет дослідження – формування адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Дисертацію присвячено дослідженню проблематики формування та розвитку адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в інституційній системі підвищення кваліфікації, яка передбачає налагоджену та вмотивовану взаємодію усіх суб’єктів інституційної системи, виконання адміністративних функцій на більш високому професійному рівні. Важливим у цьому процесі є формування навчальних програм, зміст яких відповідав би напрямам адміністративної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. З цією метою аналізується зміст адміністративної діяльності та досліджуються навчальні потреби державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо виконання управлінських функцій, пропонуються навчальні програми формування та підвищення адміністративної компетентності.