Война Юлія Вікторівна

«Організаційно-правові засади діяльності керівника органу виконавчої влади»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор

Захист відбувся 26 вересня 2015 р.

У дисертації наведено вирішення актуального наукового завдання, що полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні організаційно-правових засад діяльності керівника органу виконавчої влади в Україні та напрямів їх удосконалення. Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення визначеної мети, виконання поставлених завдань та дають підстави для формулювання низки узагальнюючих висновків і пропозицій та рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення.
Об’єкт дослідження – система органів виконавчої влади в Україні.
Предмет дослідження – організаційно-правові засади діяльності керівника органу виконавчої влади в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні організаційно-правових засад діяльності керівника органів виконавчої влади в Україні та напрямів їх удосконалення.