Волик В'ячеслав Сергійович

«Управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державного управління

Захист відбувся 08 квітня 2015 р.

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення в умовах становлення інститутів прямої демократії в Україні. Результати дослідження дають змогу зробити узагальнюючі висновки та запропонувати рекомендації, які мають важливе теоретичне і практичне значення.
Об’єктом дослідження є управління персоналом державної служби.
Предмет дослідження – управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні.
У результаті проведеного дисертаційного дослідження вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад управління розвитком компетентностей державних службовців, організаційного підходу до даного процесу та визначенні пріоритетних напрямів його удосконалення.