Вітер Дмитро Володимирович

"Формування стилю мислення суб'єкта державно-управлінської діяльності: теоретико-методологічні аспекти"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Решетніченко Андрій Володимирович, Академія митної служби України, професор кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін

Захист відбувся 22 лютого 2007 р.

У дисертації розглянуто проблеми тлумачення поняття "стиль мислення суб'єкта державно-управлінської діяльності", проблеми його використання в теоретико-методологічному аналізі проблем державного управління, наведена оригінальна дефініція "стиль мислення суб'єкта державно-управлінської діяльності". Розглянуто особливості процесу формування, розвитку та змін стилів мислення в контексті історичного розвитку суспільства. На основі дослідження ґенези стилів мислення проаналізовано та встановлено багатоманіття стилів мислення, розроблено їх класифікацію. Досліджено детермінанти процесів формування, розвитку та змін стилів мислення. Визначено конструктивні та перспективні за своїм потенціалом стилі мислення суб'єктів державно-управлінської діяльності, які сприятимуть подальшому розвитку системи державного управління в Україні. Окрему увагу приділено дослідженню соціальної ролі стилів мислення в процесах суспільних трансформацій та впливу їх на систему державного управління в аспекті світової глобалізації та інтеграції України.