Виноградова Наталія Леонідівна

"Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Решетніченко Андрій Володимирович, Академія митної служби України, професор кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін

Захист відбувся 28 листопада 2008 р.

Дисертацію присвячено дослідженню процесу взаємного обумовлення принципів і закономірностей державного управління, його особливостей в Україні на сучасному етапі розвитку, на основі проведення змістовно-функціонального аналізу понять "закон державного управління", "закономірність" і "принцип державного управління". Установлено, що ці категорії є взаємопов'язаними, взаємообумовленими, проте не тотожними і мають власне змістовне наповнення.
Особливістю взаємообумовленості принципів і закономірностей державного управління на сучасному етапі розвитку України є те, що система державного управління, перебуваючи на перехідному етапі розвитку, зазнає суттєвих структурних змін, через що закономірні зв'язки і відношення перебувають у процесі становлення, не маючи внутрішньої стійкості й упорядкованості. Тому саме принципи виступають першоджерелом формування напрямів реалізації компетенції державних органів, їх завдань і функцій, орієнтиром розвитку та критерієм вирішення колізій у державно-управлінській практиці, тобто принципи в цій ситуації визначають закономірності державного управління.