Тупіцин Володимир Миколайович

«Організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування в Україні»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування

Захист відбувся 25 вересня 2015 р.

У дисертації запропоновано вирішення актуального наукового завдання з розроблення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування в Україні на основі запровадження дисперсії Типового регламенту місцевої ради. Результати роботи, реалізовані мета й завдання надають можливість узагальнити результати дослідження у вигляді наступних висновків.
У дисертації наведено вирішення актуального науково-прикладного завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування організаційного забезпечення офтальмологічної допомоги в територіальних громадах України та розробці пропозицій щодо його практичного впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування. Одержані в ході виконання дисертаційного дослідження результати свідчать про досягнення мети, виконання поставлених наукових завдань та дають підстави для формулювання низки узагальнюючих висновків, пропозицій та рекомендацій, що мають теоретичну цінність та практичне значення.
Об’єктом дослідження є інститут місцевого самоврядування в Україні.
Предметом дослідження є організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання розроблення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування на основі запровадження дисперсії типового регламенту місцевої ради.