Тимофієв Василь Геннадійович

"Управління конфліктами в діяльності державних службовців"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Ляшенко Олександр Іванович, АПН України, головний учений секретар

Захист відбувся 7 вересня 2006 р.

У дисертації здійснено цілісне дослідження проблем розвитку професійної компетентності кадрів державної служби у сфері конструктивного управління конфліктами, проаналізовано стан наукової розробленості теми. Доведено, що процес управління конфліктами є фактором, який спонукає до професійного та особистісного зростання державних службовців. Систематизовано методи та технології управління конфліктами з урахуванням специфіки діяльності державних службовців. Вироблено комплексний підхід щодо процесу підготовки державних службовців з управління конфліктами в їх професійній сфері, результатом якого стала розробка семінару-тренінгу, що спрямований надати державним службовцям необхідні уміння та сформувати навички конструктивної поведінки під час конфлікту.