Тертишна Олена Анатоліївна

"Використання конструктивного ресурсу конфлікту в системі державної служби України"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серьогін Сергій Михайлович

Захист відбувся 27 травня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці теоретико-методологічних основ використання конструктивного ресурсу конфлікту в системі державної служби України.

У дисертації науково обґрунтовано конфліктні поля суперечностей у системі державної служби, виявлені особливості їх взаємодії. Розкрито сутність конструктивного ресурсу конфлікту в системі державної служби. Запропоновані шляхи формування конфліктологічної компетентності державних службовців у системі професійного навчання. В дисертаційному дослідженні удосконалено:перелік причин і чинників соціальних конфліктів та явищ конфлікту інтересів у системі державної служби; типологію конфліктів у системі державної служби; методику навчання державних службовців практичним умінням запобігати й конструктивно вирішувати конфлікти в професійній діяльності. У роботі дістали подальшого розвитку: понятійний апарат теорії державного управління, зокрема, уточнено сутність термінів "конфлікт в системі державної служби", "конфліктність", "джерело конфлікту", "конструктивний ресурс конфлікту", "конфліктна поведінка", "конфліктологічна компетентність державного службовця"; підходи щодо визначення специфічних проявів і наслідків поширення конфліктів у системі державної служби, інституціональні та особистісні засади попередження конфліктів в органах публічної влади.