Терентьєв Микола Васильович

"Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Державне управління"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Шпекторенко Ігор Валентинович, доцент кафедри філософії та соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист відбувся 09 вересня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання щодо розробки та науково-теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі формування змісту навчання змісту вищої професійної освіти за напрямом та спеціальністю "Державне управління" на принципі рівневості. Запропоновано модель формування змісту багаторівневих програм вищої професійної освіти за спеціальністю "Державне управління".

Розроблено проект Концепції післядипломної освіти державних службовців в Україні; удосконалено механізм формування змісту навчання у Галузевому стандарті вищої освіти України (далі - ГСВОУ) за напрямом навчання та спеціальністю "Державне управління".

Дістали подальшого розвитку ідеї стосовно напрямів підвищення професійної компетентності та професіоналізму державних службовців через покращення стандартизації змісту їх професійних знань, умінь у навчанні за програмами спеціальності "Державне управління"; пропозиції з поглиблення особистісно-індивідуального спрямування змісту програм професійної освіти; уточнено особливості формування змісту програм вищої професійної освіти за спеціальністю "Державне управління" в залежності від галузі управління, посадової структури, функцій та компетенції посад державної служби України, поточних і перспективних завдань державного управління; практичні рекомендації для формування стандарту знань і навчальних умінь різних ОКР з державного управління.