Терентьєв Олександр Миколайович

«Управління професійним простором державної служби України»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 26 серпня 2015 р.

Основні результати дисертаційного дослідження вирішують важливе наукове завдання обґрунтування теоретико-методологічних та практичних основ управління професійним простором державної служби. Отримані результати характеризуються науковою новизною і дають можливість зробити узагальнюючі висновки, що мають теоретичне та практичне значення.
Об’єкт дослідження – державна служба як професійна діяльність.
Предмет дослідження – управління професійним простором державної служби.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є першим науковим дослідженням, у якому автором за допомогою системного підходу обґрунтовано поняття «професійний простір державної служби», розроблено внутрішню структуру професійного простору державної служби та теоретико-методологічні основи управління означеним простором.