Тарасенко Тетяна Миколаївна

"Модернізація державного управління соціальним розвитком студентської молоді в Україні у сфері вищої освіти"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор, Бородін Євгеній Іванович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора.

Захист відбувся 10 листопада 2011 р.

У дисертації обґрунтовано концептуальні засади модернізації державного управління соціальним розвитком студентської молоді в Україні у сфері вищої освіти відповідно до вимог демократичного врядування з урахуванням сучасних викликів, тенденцій розвитку системи вищої освіти та європейських здобутків. Уточнено та визначено ключові поняття дисертаційного дослідження. Розкрито процес концептуалізації державно-управлінських підходів до питання про значення вищої освіти в соціальному розвитку студентської молоді в Україні. Досліджено організаційні структури в державному управлінні соціальним розвитком студентської молоді, а також засоби його забезпечення з виділенням параметрів їх класифікації. Встановлено організаційні засади оновлення суб'єктної складової державного управління та доведено необхідність доповнення його принципів принципами партнерства й субсидіарності. Обґрунтовано підходи до утвердження державно-громадського характеру управління як сутнісної ознаки модернізації державного управління соціальним розвитком студентської молоді в Україні.