Щегорцова Вікторія Миколаївна

"Мотивація праці державних службовців"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Захист відбувся 09 квітня 2010 р.

У дисертації науково обґрунтовано організаційний алгоритм управління мотивацією праці в органах виконавчої влади, суть якого полягає в наданні кадровій службі ознак головного суб'єкта вивчення мотиваційної сфери державного службовця, розробки індивідуальних мотиваційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання професійного потенціалу державного службовця. Обґрунтовано застосування способів позитивної та негативної мотивації праці в органах виконавчої влади для запобігання проявам корупції. Удосконалено підхід до планування та розвитку службової кар'єри державного службовця як ефективного інструмента підвищення його мотивації; визначення поняття "мотивація" у сфері державного управління, згідно з яким мотивація розглядається як основна функція державного управління, що здатна спонукати державного службовця працювати ефективно, самовіддано і творчо, розкривати та використовувати його трудовий потенціал, зацікавлювати державного службовця на довготривале й сумлінне проходження служби. Дістали подальшого розвитку класифікація видів мотивації на основі узагальнення підходів, що існують в економіці, психології та в науці державного управління; визначення проблем і перешкод ефективної мотивації праці в органах виконавчої влади на основі аналізу наукових праць з економіки, державного управління, а також сучасної нормативно-правової бази; теоретичне обґрунтування та визначення основних напрямів побудови ефективної системи мотивації праці державних службовців в Україні на основі компаративного аналізу зарубіжного досвіду системи мотивації в органах публічної влади; виявлення позитивних і негативних положень системи мотивації праці державних службовців та основних мотивів вступу та перебування на державній службі