Сорокіна Наталія Григорівна

"Державне управління формуванням ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, директор

Захист відбувся 13 листопада 2008 р.

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад державного управління формуванням ціннісних орієнтацій суспільства на сучасному етапі державотворення. У дисертаційній роботі здійснено аналіз наукової та джерельної бази становлення системи державного управління соціокультурними процесами суспільства, визначено найбільш дійові наукові підходи до державного управління формуванням ціннісних орієнтацій суспільства та його складові. Уточнено зміст понять "цінності", "ціннісні орієнтації" та "державне управління формуванням ціннісних орієнтацій суспільства". Обґрунтовано структуру державного управління формуванням ціннісних орієнтацій суспільства в соціокультурній сфері, до якої належать культура, освіта, соціальний захист, молодіжна та інформаційна політика, що є найбільш значущими в процесі формування ціннісних орієнтацій суспільства. Визначено та узгоджено державні пріоритети у формуванні ціннісних орієнтацій українського суспільства. Проаналізовано вітчизняну та зарубіжну нормативно-правову базу в соціокультурній сфері. Запропонована модель розподілу повноважень між центральними, регіональними та місцевими органами влади та уточнено коло завдань органів різних рівнів управління в умовах децентралізації системи державного управління.