Соболь Любов Василівна

"Моніторинг якості життя населення як засіб підвищення ефективності управління територіями"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 16 грудня 2011 р.

У дисертації є розробка та науково-теоретичне обґрунтування методико-технологічної моделі моніторингу якості життя населення як засобу підвищення ефективності управління територіями. Досліджено якість життя населення України. Сформовано на засадах соціального проектування методико-технологічну модель моніторингу якості життя населення, яка складається з двох підсистем: інформаційної, що дозволяє одержувати об'єктивні дані про динаміку якості життя населення, і управлінської, яка містить управлінські процедури щодо впровадження технології моніторингу органами місцевого самоврядування. Запропоновано авторське трактування категорії якості життя. Розроблено методику покомпонентного аналізу критеріїв і показників якості життя на основі теорії ієрархії потреб і умов їх задоволення. Розроблено концептуальні засади впровадження в практику управління територіями моніторингу якості життя населення органами місцевого самоврядування, який містить послідовні процедури діагностики, оцінювання, порівняння та розробки коригувальних заходів.