Скрипник Олександр Анатолійович

"Трансформація державного управління у сфері охорони здоров'я в Україні: структурно-функціональний підхід"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління .

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, радник директора.

Захист відбувся 08 червня 2011 р.

У дисертації надано теоретико-методологічне обґрунтування впровадження структурно-функціональних підходів до трансформації державного управління у сфері охорони здоров'я в Україні через багаторівневу структуризацію державно-управлінської діяльності за основними її напрямами, формами та етапами реалізації державно-управлінських рішень. Розкрито історію розвитку та сучасний стан системи державного управління у сфері охорони здоров'я в Україні Проведено порівняльний аналіз сучасних світових систем охорони здоров'я та узагальнити досвід проведення відповідних структурно-функціональних змін в зарубіжних системах, який придатний для застосування в Україні. Досліджено державно-управлінську діяльність у сфері охорони здоров'я в Україні, виявити її закономірності, основні принципи та проблеми й на цій основі визначити актуальні напрями її удосконалення Розроблено підходи до впровадження структурно-функціональних змін у систему державного управління у сфері охорони здоров'я з визначенням її системоутворюючих елементів та етапності трансформаційних процесів.