Скрипченко Наталія Миколаївна

"Організаційно-інструментальне забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Савостенко Тетяна Олександрівна.

Захист відбувся 18 листопада 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в формуванні організаційно-інструментального забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів органами місцевого самоврядування та розробці практичних рекомендацій щодо впровадження в їх діяльність методології оцінювання за ознакою "стійкість".

Обґрунтовано підхід до побудови моделі організаційно-інструментального забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів обласними та районними радами, в якій визначені складові діяльності й необхідні зв'язки процесу системних дій, що дозволяє формувати комплекс методико-технологічних засобів моніторингу на основі використання інформаційно-аналітичного ресурсу для запровадження нового принципу зв'язку в системі управління публічних органів влади - "соціо-еколого-економічний стан - планування розвитку" й здійснення управлінських впливів у напрямі зміни традиційної моделі розвитку. У роботі розкрито зміст функції управління "моніторинг стійкого розвитку" та запропоновано стадії її здійснення через побудову методико-технологічної моделі; формування інструментарію оцінювання стану адміністративних районів за ознакою "стійкість" із застосуванням економіко-математичних методів для згортання показників у більш узагальнені оцінки, розрахунків порогових значень за критерієм мінімізації витрат на переведення районів однієї групи в групу більш високого рівня; розподіл районів за рівнями розвитку; групування й аналіз стану цих територій відповідно до класифікаційних груп.

Удосконалено систему показників оцінювання розвитку адміністративних районів, що є змістовним входом для побудови методико-технологічної моделі оцінювання стану цих територій з позиції стійкого розвитку; підхід до оцінювання районів за ознакою "стійкість", який базується на групуванні первинних показників в більш узагальнені компонентні характеристики в розрізі складових розвитку - економічної, екологічної, соціальної; розрахунку інтегральних оцінок компонентних характеристик з наступним їх агрегуванням в оцінки за соціальною, економічною, екологічною складовими розвитку на основі використання кореляційного аналізу та методу головних компонент. Дістали подальшого розвитку наукові погляди щодо понятійно-категоріального апарату предметної сфери дослідження, а саме: запропоновано визначення понять "стійкість", "стійкий розвиток" з позиції територіального й управлінського аспектів на основі виокремлення основної ознаки - "узгодженість між агрегованими параметрами економічної, екологічної, соціальної складових розвитку адміністративно-територіальних одиниць"; система поглядів на принципи місцевого самоврядування з позиції необхідності та можливості здійснення управлінських впливів органами місцевого самоврядування для узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів з метою стійкого розвитку; наукові положення щодо розширення можливостей здійснення діяльності органами місцевого самоврядування, які базуються на врахуванні дії загальносистемного закону щодо функціональної цілісності системи, що дає можливість запропонувати основну функцію відповідно до сфери діяльності - соціо-еколого-економічну та функцію управління відповідно до змісту управлінської діяльності - "моніторинг стійкого розвитку".