Сидоренко Наталя Олегівна

«Органи місцевого самоврядування України як суб’єкти міжнародного співробітництва в умовах європейської інтеграції»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри політології та філософії.

Захист відбувся 24 квітня 2014 р.

У дисертації вирішено важливе наукове завдання, яке полягає в теоретично-методологічному обґрунтуванні засобів організації та здійснення міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування на місцевому рівні, розширено та уточнено поняття «міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України». Об'єктом дослідження є функціонування органів місцевого самоврядування України на сучасному етапі державотворення. Предмет дослідження – органи місцевого самоврядування як суб’єкти міжнародного співробітництва в умовах європейської інтеграції. Виявлено, що ця сфера суспільних відносин розвинута в Україні переважно на центральному рівні управління й потребує вдосконалення нормативно-правового, інстутиційного, організаційного, функціонального та кадрового забезпечення діяльності з міжнародного співробітництва на місцевому рівні у контексті європейських принципів публічного адміністрування. В зв’язку з чим, автором запропоновані відповідні стратегічні напрями модернізації української системи місцевого самоврядування, що обумовлюються впливом зовнішніх чинників, зокрема євроінтеграційних процесів. Запропоновано структурно-логічну послідовність формування відносин органів місцевого самоврядування України з іноземними партнерами. Автором запропоновано схему здійснення органами місцевого самоврядування діяльності з МС на місцевому рівні; визначено її основні елементи, принципи, напрями взаємодії, основні завдання. Основні результати дисертаційного дослідження впроваджено в роботу державного органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування України та Польщі, державної установи, що підтверджено відповідними довідками.