Шумляєва Ірина Дамирівна

"Становлення та розвиток інституту територіальної громади в Україні: організаційно-правовий аспект"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Прокопенко Леонід Львович, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист відбувся 13 травня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в комплексному обґрунтуванні організаційно-правових засад становлення та розвитку інституту територіальної громади в Україні.

Обґрунтовано комплекс теоретичних та науково-практичних положень щодо організаційно-правового забезпечення розвитку територіальної громади, об'єктно-функціональної складової здійснення повноважень територіальною громадою, реалізації механізму представницької та безпосередньої демократії, діяльності органів самоорганізації населення, взаємодії місцевої громади та органів місцевого самоврядування, статутної нормотворчості. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат через уточнення дефініцій "територіальна громада", "питання місцевого значення", "предмети відання територіальної громади"; періодизацію становлення та розвитку інституту територіальної громади в Україні; підходи щодо організаційно-правового регулювання утворення, об'єднання та припинення функціонування територіальних громад; напрями активізації діяльності органів самоорганізації населення; шляхи покращення організаційно-правового забезпечення процесу прийняття статуту територіальної громади; форми, методи та механізми співробітництва територіальної громади та органів місцевого самоврядування. Дістали подальшого розвитку напрями адаптації зарубіжного досвіду реформування базового рівня місцевого самоврядування в державах-членах ЄС; теоретико-методологічні засади визначення змісту власних та делегованих повноважень територіальної громади; шляхи вдосконалення механізмів реалізації права територіальної громади на місцеве самоврядування