Шипко Андрій Федорович

«Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення»

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серьогін Сергій Михайлович

Захист відбувся 08 квітня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні шляхів модернізації функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я населення.

В результаті проведеного дослідження були сформульовані позиції наукової новизни роботи: визначено необхідність зміни підходів в управлінні системою охорони здоров'я населення з лікувально-орієнтованого типу, заснованого на загальних правах громадян та обов'язках держави, до соціально-орієнтованого типу управління, основою якого виступає здоров'язберігаюча стратегія діяльності органів місцевого самоврядування; структуровано систему функцій органів місцевого самоврядування з управління охороною здоров'я з виділенням традиційного та модернізованого блоків як основи підвищення якості життя територіальної громади. Удосконалено методичні підходи у діяльності місцевих рад до формування регіональних програм соціально-економічного розвитку як найбільш ефективної форми колективного управління, що реалізується шляхом здійснення медико-соціального моніторингу; теоретичні підходи до уточнення окремих дефініцій, які утворюють категорійно-понятійний апарат управління системою охорони здоров'я, зокрема, адаптовані для умов управління органами місцевого самоврядування поняття "здоров'язберігаючі технології місцевого самоврядування", "здоров'язберігаюче середовище", "здоров'язберігаюча стратегія". Дістали подальшого розвитку шляхи адаптації зарубіжного досвіду щодо децентралізації управління системою охорони здоров'я; класифікація детермінуючих чинників за ступенем впливу на стан здоров'я, що визначаються як здоров'явідновлюючі, здоров'яруйнуючі та здоров'язміцнюючі