Шеломовська Оксана Миколаївна

«Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Роботу виконано у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Богомаз Костянтин Юхимович, Дніпродзержинський державний технічний університет, завідувач кафедри соціології.

Захист відбувся 30 вересня 2014 р.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні концептуального підходу до реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду з урахуванням сучасних європейських тенденцій його розвитку, а також розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного управління вищою освітою в Україні. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються у процесі державного управління вищою освітою. Предмет дослідження – реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду. Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню концептуального підходу до реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду. Досліджені та розвинені теоретичні засади аналізу, визначені проблеми і специфіка формування національної моделі державного управління вищою освітою на сучасному етапі державотворення. Удосконалено типологію моделей державного управління вищою освітою і встановлено особливості реформування державного управління вищою освітою у країнах Європейського Союзу. Запропоновані рекомендації щодо використання соціально-організаційного проектування у реформуванні державного управління вищою освітою в Україні.