Шаргородська Наталя Леонідівна

"Просторово-часова організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Нєнов Іван Георгійович, Одеське обласне комунальне підприємство "Редакція газети "Одеські вісті", головний редактор

Захист відбувся 11 вересня 2008 р.

Дослідження присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню просторово-часової організації діяльності посадових осіб місцевого самоврядування як чинника підвищення ефективності їх діяльності. Розкрита сутність просторово-часової організації діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Визначено детермінанти та основні напрями діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в контексті загальних змін в системі публічного управління в Україні. Запропоновано програму та методику емпіричного дослідження просторово-часової організації діяльності й управління часом посадових осіб місцевого самоврядування. Обґрунтовано концепцію та розроблено методико-технологічну модель просторово-часової організації діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Досліджені чинники підвищення ефективності вирішення професійних завдань посадовими особами місцевого самоврядування. Розроблено методику формування у посадових осіб місцевого самоврядування оптимальної просторово-часової організації діяльності та сформульовані конкретні пропозиції щодо оптимізації управління часом. Запропонована система тренінгів для використання в системі підвищення кваліфікації.