Саване Сорі Мамадієвич

"Забезпечення професійної діяльності в системі державної виконавчої служби: організаційно-правові засади"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Баштанник Віталій Володимирович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри права та європейської інтеграції.

Захист відбувся 11 квітня 2012 р.

У дисертації досліджено організаційно-правові засади забезпечення професійної діяльності в системі державної виконавчої служби. Виокремлено основоположні ідеї, які покладено в основу діяльності зазначеного органу, наведено дефініції: "професійна діяльність в системі органів державної виконавчої служби", "форма професійної діяльності державної виконавчої служби", "методи професійної діяльності державної виконавчої служби" тощо. Удосконалено наукові підходи щодо визначення змісту професійної діяльності державної виконавчої служби через узагальнення зарубіжного досвіду професіоналізації окремих інститутів державної (публічної) служби. Запропоновано класифікатор посад державної виконавчої служби, змішану модель вітчизняної системи виконання судових рішень та комплекс засобів удосконалення професійної діяльності щодо повноважень держави у сфері примусового виконання рішень органів публічної влади через координацію діяльності правоохоронних органів.