Рожко Олег Олександрович

«Організаційне забезпечення офтальмологічної допомоги в територіальних громадах України»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, доцент Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 26 серпня 2015 р.

У дисертації наведено вирішення актуального науково-прикладного завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування організаційного забезпечення офтальмологічної допомоги в територіальних громадах України та розробці пропозицій щодо його практичного впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування. Одержані в ході виконання дисертаційного дослідження результати свідчать про досягнення мети, виконання поставлених наукових завдань та дають підстави для формулювання низки узагальнюючих висновків, пропозицій та рекомендацій, що мають теоретичну цінність та практичне значення.
Об’єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я членів територіальної громади.
Предметом дослідження є організаційне забезпечення офтальмологічної допомоги в територіальних громадах України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні організаційного забезпечення офтальмологічної допомоги в територіальних громадах України та розробленні практичних рекомендацій щодо його впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування.