Письменний Ігор Володимирович

"Концептуальні засади реформування митної служби України"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, проректор Національної академії державного управління при Президентові України, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.

Захист відбувся 15 червня 2005 р.

У дисертації досліджено концептуальні засади реформування митної служби України, які мають сприяти ефективному забезпеченню митними органами національної митної політики. Автором введено нове тлумачення поняття "митна служба", яке висвітлює суспільну роль цього державного інституту та сформульовано основні принципи діяльності митних органів в умовах світових інтеграційних процесів. Диференційовано завдання митних органів України відповідно до забезпечення ними основних функцій державного управління та визначені пріоритетні напрями діяльності митної служби щодо реалізації стратегічних цілей держави. Обґрунтовано доцільність побудови організаційної структури управління системою митних органів з урахуванням динамізації змін в адміністративно-територіальному устрої України. Визначено шляхи удосконалення взаємодії між митними та місцевими органами влади задля сприяння економічному розвитку регіонів. Розглянуто напрями трансформації кадрової роботи в митних органах з урахуванням специфіки службової діяльності.