Пушкар Ольга Вадимівна

«Гуманізаційний концепт державного управління в умовах становлення соціальної, правової держави»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –доктор наук з державного управління, професор Баштанник Віталій Володимирович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри права та європейської інтеграції.

Захист відбувся 08 листопада 2013 р.

У дисертації уперше обгрунтовано гуманізаційний концепт державного управління. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат науки державного управління. Напрями та засоби впровадження зарубіжного досвіду утвердження імперативу прав людини в публічно-управлінській діяльності. Комплекс засобів раціоналізації державно-управлінської діяльності в умовах становлення, розвитку соціальної, правової держави. Дістали подальший розвиток положення про пріоритетність реалізації європейських принципів прав людини в процесі організаційно-правового забезпечення утвердження соціальної, правової держави в Україні; пропозиції щодо шляхів удосконалення і розвитку системи принципів державно-управлінської діяльності; досягнення у формуванні напрямів удосконалення державно-управлінської діяльності в процесі становлення соціальної, правової держави.