Полюшкін Сергій Сергійович

«Управління сталим розвитком мегаполіса»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист відбувся 30 серпня 2013 р.

У дисертації обґрунтовано концептуальні положення, що визначають вимоги до побудови системи управління сталим розвитком мегаполіса Уперше обґрунтовано концептуальні положення, що визначають вимоги до побудови системи управління сталим розвитком мегаполіса; запропоновано комплекс методико-технологічних підходів щодо реалізації сформульованих концептуальних положень. Удосконалено підхід щодо використання інструментів соціально-економічного прогнозування; використання методології проектного аналізу для оцінювання проектів реалізації стратегічних пріоритетів на відповідність вимогам сталого розвитку. Дістало подальшого розвитку підхід бізнес-менеджменту щодо визначення ключових факторів успіху і ключових компетенцій організації; організаційно-методичні основи управління реалізацією стратегії.