Оргиец Оксана Миколаївна

"Етнокультурогенез територіальних громад як фактор реформування адміністративно-територіального устрою України"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор інституту.

Захист відбувся 06 грудня 2013 р.

В дисертації запропоновано введення поняття "етнокультурогенез територіальної громади"; розроблено механізм формування комунізованих адміністративно-територіальних одиниць базового рівня; розроблено "Концепцію комунікативного забезпечення адміністративно-територіальної реформи. Удосконалено теоретичні підходи до уточнення окремих дефініцій, зокрема: "територіальна громада", "комунізація територіальних громад", "інтеграція територіальної громади", "дезінтеграція територіальної громади", сформовані враховуючи етнокультурогенез територіальних громад. Дістали подальшого розвитку вивчення організаційно-правового регулювання адміністративно-територіального устрою України з 20-х рр. ХХ ст. до проголошення незалежності; періодизація процесу становлення сучасного адміністративно-територіального устрою України; наукове осмислення підходів, на яких базується державна етнонаціональна політика; напрями реформування територіальних громад як базового рівня АТУ України; наукове обґрунтування критеріїв виділення адміністративно-територіальних одиниць.