Муркович Людмила Іванівна

«Розвиток форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Гончарук Наталія Трохимівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 07 квітня 2015 р.

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення в умовах становлення інститутів прямої демократії в Україні. Результати дослідження дають змогу зробити узагальнюючі висновки та запропонувати рекомендації, які мають важливе теоретичне і практичне значення.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації громадянами права на здійснення місцевого самоврядування.
Предметом дослідження є розвиток форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального наукового завдання – науковому обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення в Україні.