Хохрякова Інна Володимирівна

"Концептуалізація побудови та функціонування бюджетної системи місцевого самоврядування"

Спеціальність 25.00.04 місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Савостенко Тетяна Олександрівна

Захист відбувся 11 березня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в концептуалізації побудови та функціонування бюджетної системи місцевого самоврядування з урахуванням базових теоретико-методологічних основ забезпечення стійкості складних соціально-економічних систем. Обґрунтовано підхід щодо розподілу сукупних фінансових ресурсів за рівнями бюджетної системи, який базується на використанні класичного принципу "золотий перетин" як засобу забезпечення стійкості складних систем, що дозволяє концептуалізувати та об'єктивізувати механізм формування, наповнення і розподілу фінансової системи та її складових, які потребують удосконалення. Удосконалено дефініцію поняття "соціальна держава", що дозволяє більш глибоко зрозуміти зміст і призначення ролі місцевого самоврядування в структурі публічної влади; науково-методологічні підходи до формування системи розподілу фінансових ресурсів за рівнями бюджетної системи, що дає можливість забезпечити її стійкість і самодостатність; інструментарій оцінювання стану і стабільності фінансування повноважень місцевого самоврядування, що дозволяє дати оцінку ступеня забезпечення фінансування за рівнями бюджетної системи та визначити й обґрунтувати подальші напрями їх реалізації і впорядкування. Дістала подальшого розвитку модель первинного розподілу доданої вартості створеної сумісною працею господарюючих суб'єктів, яка враховує задіяні фактори виробництва і закони ринку, що започатковує рух до самодостатності місцевих бюджетів через узгодження рівноважності суспільної значимості суб'єктів економіки; наукові положення щодо впорядкування процесів формування і розподілу бюджетних коштів, підвищення стабільності і стійкості фінансування повноважень органів місцевого самоврядування як основи реалізації соціального призначення держави; науково-методичні основи оцінювання та моніторингу фінансової стабільності бюджетної системи місцевого самоврядування, що дозволяє визначити міру її наближення до параметрів стійкості