Міненко Микола Пилипович

"Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана на кафедрі управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Протасова Наталія Георгіївна, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри управління освітою

Захист відбувся 26 жовтня 2005 року

У дисертації розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування та розвитку системи неперервної професійної освіти державних службовців в Україні. Здійснено дослідження діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації як складової системи неперервної професійної освіти і як відкритого складного поліфункціонального системного об'єкта управління. Узагальнено й адаптовано до умов України досвід зарубіжних країн в організації підвищення кваліфікації службовців; визначено місце та роль Центрів як навчальних закладів у системі неперервної професійної освіти службовців, особливості функціонування Центрів і умови оптимізації управління ними; розроблено динамічну варіативну модель організації їх діяльності.