Лола Вікторія Василівна

"Формування державної ідеології виховання людини в умовах трансформації суспільства: теоретико-методологічний аспект"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Капітон Володимир Павлович, Дніпропетровська державна фінансова академія, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

Захист відбувся 13 червня 2007 р.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів формування державної ідеології виховання людини в умовах трансформації суспільства. Розкрито концептуальні засади та сучасний стан формування державної ідеології виховання людини в Україні. Запропоновано уточнене визначення понять "державна ідеологія", "ідеологічна діяльність держави" та ін. Розглянуто структуру та функції державної ідеології. Охарактеризовано зарубіжний досвід здійснення ідеологічної діяльності держави у сфері виховання людини і громадянина, визначено основні напрямки його адаптації до умов України. Розроблено та обґрунтовано основні принципи формування державної ідеології виховання людини.