Літвінов Олексій Володимирович

"Діяльність органів місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики в Україні"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, доцент Бородін Євгеній Іванович, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Захист відбувся 08 квітня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики в Україні. Розроблено концептуальну модель діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики, невід'ємними складовими якої є паспортизація регуляторних актів, моніторинг реалізації державної регуляторної політики на основі запропонованої автором технологічної карти та аудит регуляторної діяльності з використанням розробленого алгоритму, що дозволить підвищити прозорість, відкритість, прогнозованість діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшить якість їх управлінських рішень, бізнес-клімат та інвестиційний імідж України. Удосконалено періодизацію проведення регуляторної реформи в Україні, що дозволило встановити шість окремих етапів, визначити їх зміст та підходи, які використовувалися на кожному з етапів; визначення основних понять у сфері державної регуляторної політики: "регуляторна реформа", "державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності", "зарегульованість", які ґрунтуються на сучасному розумінні функцій державного управління, державної політики, її змісту та засобів реалізації; методичне забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Україні, що передбачає запровадження паспорту регуляторного акта, доповнення аналізу регуляторного впливу розділами, в яких проводиться аналіз впливу регуляторного акта на малий та середній бізнес; конкурентоспроможність вітчизняних суб'єктів господарської діяльності на зовнішніх ринках; екологію; гендерну рівність; відповідність acquis communautaire та вимогам СОТ