Ліфанова Євгенія Олександрівна

«Формування і розвиток іміджу міста органами місцевого самоврядування»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіонального економічного розвитку.

Захист відбувся 21 березня 2014 р.

У дослідженні сформульовано та обґрунтовано концептуальні засади формування та розвитку іміджу міст органами місцевого самоврядування як чинника підвищення їх конкурентоспроможності, зокрема запровадження комплексної програми імідж-білдінгу міста з урахуванням його зовнішньої, внутрішньої та латентної складових, яка містить: системне уявлення про місто; створення моделі формування іміджу міста; визначення відповідних каналів «зворотного зв’язку» зі споживачами іміджевої інформації. Об’єктом дослідження визначено процеси забезпечення конкурентоспроможності територій органами місцевого самоврядування. Предметом дослідження є формування та розвиток іміджу міст органами місцевого самоврядування. Визначено основні напрями дій органів місцевого самоврядування зі створення іміджу міста і інструментарій їх реалізації у складі стратегії міського розвитку. Розроблено комплексний підхід до формування та розвитку позитивного іміджу з урахуванням історичних подій, короткострокових, середньострокових і довгострокових перспектив розвитку міста. Програму розвитку позитивного іміджу запропоновано реалізовувати за трьома напрямами: інформаційним, діяльнісним та інфраструктурним. Цьому сприятиме дотримання запропонованого Кодексу корпоративної соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування.