Летучий Дмитро Миколайович

«Інтегрування стилів управління як засіб підвищення ефективності державної служби»

Спеціальність 25.00.03. – державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Гончарук Наталія Трохимівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 23 грудня 2014 р.

У дисертаційній роботі на емпіричному й теоретичному рівнях вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в розробці та науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних засад інтегрування стилів управління у сфері державної служби. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування державної служби. Предмет дослідження – інтегрування стилів управління як засіб підвищення ефективності державної служби. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо шляхів інтегрування стилів управління у сфері державної служби. Визначено сутність поняття «інтегрований стиль управління у сфері державної служби», а також уточнено з позицій системної методології понятійно-категорійний апарат, за допомогою якого можна визначити сутність стилів управління у сфері державної служби, зокрема поняття «стиль управління», «стиль державного управління», «стиль керівництва», «стиль лідерства», «управління персоналом у сфері державної служби», «ефективність державної служби», низку інших ключових понять науки державного управління. Досліджено взаємозв’язок методів і стилів управління персоналом у сфері державної служби та охарактеризовано основні вимоги до їх застосування; вивчено вітчизняний і зарубіжний досвід формування стилю управління у сфері державної служби та можливості його використання в Україні на сучасному етапі державотворення; обґрунтовано сучасні вимоги до формування інтегрованого стилю управління у сфері державної служби; проаналізовано стан і проблеми формування ефективного стилю управління персоналом у сфері державної служби та запропоновано основні напрями формування інтегрованого стилю управління у сфері державної служби України.