Лазарєва Леся Олександрівна

«Становлення інституту омбудсмена в Україні в контексті зарубіжного досвіду»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Рудік Олександр Миколайович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора з наукової роботи

Захист відбувся 07 квітня 2015 р.

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування напрямів реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини шляхом адаптації передового зарубіжного досвіду. Основні результати дисертаційного дослідження свідчать про те, що інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як орган парламенту зі спеціальним статусом має достатньо можливостей для впливу на державне управління захистом прав людини та на динаміку демократизації та гуманізації національного законодавства, зокрема у сфері захисту прав людини. При цьому інститут омбудсмена в умовах європейської інтеграції України може сприяти не тільки підвищенню рівня дієвості державної політики у сфері захисту прав людини, а й виконанню політичного критерію вступу в ЄС як складової системних реформ в українській державі.
Об’єктом дослідження є інститут омбудсмена як органічна складова системи парламентського контролю у сфері захисту прав людини.
Предметом дослідження є становлення інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в контексті зарубіжного досвіду.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в системному дослідженні актуального наукового завдання щодо визначення та обґрунтування шляхів реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на основі аналізу та узагальнення існуючого зарубіжного досвіду.