Лащенко Оксана Василівна

«Формування маркетингово-орієнтованої системи управління в місцевому самоврядуванні»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами

Захист відбувся 15 січня 2009 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання з формування маркетингово-орієнтованої системи муніципального управління та здійснено розробку механізмів маркетингової діяльності, що забезпечують її практичне використання. Зокрема, модель механізму маркетингової діяльності з реалізації потенціалу розвитку муніципального утворення для чого запропоновано авторську класифікацію потенціалу території; сформовано концептуальну модель маркетингово-орієнтовано системи муніципального управління, розроблено інституційне оформлення даної системи у вигляді координаційного маркетингового комітету та карти муніципальної маркетингової діяльності; розроблена комплексна система оцінювання результативності муніципального маркетингу на території муніципального утворення.