Ковальова Дарина Володимирівна

«Професійна соціалізація державних службовців органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Голубчик Ганна Данилівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, докторант кафедри філософії, соціології державного управління

Захист відбувся 08 квітня 2015 р.

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення в умовах становлення інститутів прямої демократії в Україні. Результати дослідження дають змогу зробити узагальнюючі висновки та запропонувати рекомендації, які мають важливе теоретичне і практичне значення.
Об'єкт дослідження – державні службовці як соціально-професійна спільнота.
Предмет дослідження – професійна соціалізація державних службовців органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні.
У результаті проведеного дисертаційного дослідження вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та засобів забезпечення процесу професійної соціалізації у професійній діяльності державних службовців, організаційного підходу до даного процесу та визначенні пріоритетних напрямів його удосконалення.