Кошова Тетяна Василівна

"Професійний розвиток державних службовців на засадах самотренінгу"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Серьогін Сергій Михайлович, проректор Національної академії державного управління при Президентові України, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.

Захист відбувся 9 лютого 2005 року

У дисертації розглянуто теоретико-методологічні засади професійного розвитку державних кадрів, визначено структурні компоненти, форми та моделі процесу, досліджено стан та проблеми професіоналізації персоналу органів державної влади, вперше системно проаналізовано робоче місце службовця та його роль у забезпеченні ефективності професійного розвитку державних службовців. Обґрунтовано тренінговий підхід до професіоналізації кадрів, що дозволило вийти на створення нового практичного напряму - професійних самотренінгів, у межах якого запропоновано інноваційний метод самостійного відеотренінгу як засобу ефективного формування та вдосконалення професійно-значущих умінь та навичок за допомогою відеозворотного зв'язку та рефлексії. Техніка реалізації цього підходу покладена в основу розроблених методичних рекомендацій щодо організації самотренінгів державних службовців з використанням ресурсів робочого місця.