Кокіц Олексій Петрович

"Розробка моделі формування сценарію розвитку міста"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора

Захист відбувся 15 червня 2007 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання теоретичного обґрунтування підходу до формування моделі розробки сценарію розвитку міста. Показано підхід до розробки сценарію через врахування основних факторів механізму розвитку міста; розкрито природу міста як дисипативної системи; обґрунтовано залежність саморефлексії у громаді від закономірностей її самоорганзації у межах міста; запропоновано концептуальну і алгоритмічну модель формування сценарію розвитку міста; запропоновано функцію оцінювання варіантів сценарію.