Хохрякова Інна Володимирівна

"Державне управління зайнятістю молоді в контексті формування нових державно-суспільних відносин в Україні"

Спеціальність 25.00.01 теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, доцент Бородін Євгеній Іванович, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Захист відбувся 11 березня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад державного управління зайнятістю молоді в контексті формування нових державно-суспільних відносин в Україні та розробка рекомендацій щодо їх практичного втілення на сучасному етапі державотворення. Розроблено модель державного управління зайнятістю молоді, яка базується на ідеї його переорієнтації на задоволення потреб молоді, що забезпечить рівномірний розвиток, збалансованість взаємних зобов'язань держави, суспільства і молодої людини в контексті формування нових державно-суспільних відносин в Україні. Обґрунтовано специфічний характер молодіжного сегмента ринку праці як соціальної, а не економічної категорії, що зумовлено особливостями державного управління молодіжною сферою, об'єктом якого він виступає. Удосконалено визначення типів державно-суспільних відносин з позиції впливу на процес їх історичного розвитку ставлення держави до питання зайнятості молоді, що дозволило з'ясувати, що суспільний розвиток у світовому масштабі відбувався у рамках патріархально-патерналістського, буржуазно-прагматичного та соціально-гуманістичного типів державно-суспільних відносин, а вітчизняний досвід характеризується існуванням, окрім вищенаведених, ще й радянського прагматико-патерналістського типу; модель державно-суспільних відносин, яка розкриває взаємо-зворотній вплив державної, суспільної та особистісної складових системи "держава - суспільство" на процес формування та розвитку взаємовідносин держави і суспільства в контексті забезпечення зайнятості молоді;понятійно-категоріальний апарат дослідження державного управління зайнятістю молоді, зокрема, подано авторське визначення понять "державно-суспільні відносини", "державне управління зайнятістю молоді", "молодіжний сегмент ринку праці", "зайнятість молоді", "працевлаштування молоді"