Гусак Олександр Григорович

«Міжпрофесійна мобільність фахівців у системі державної служби України (на прикладі офіцерів, звільнених у запас)»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет, завідувач кафедри загальних дисциплін та управління освітніми закладами

Захист відбувся 16 січня 2009 р.

У дисертації обґрунтовано міжпрофесійну мобільність фахівців у системі державної служби України на прикладі офіцерів, звільнених в запас. Визначено сутність понять „кадрові процеси в системі державної служби”, „соціальна мобільність”, „професійна мобільність”, „міжпрофесійна мобільність”, „міжпрофесійна мобільність офіцерів, звільнених в запас, у системі державної служби”. Виявлено специфіку міжпрофесійної мобільності фахівців у системі державної служби в контексті європейської інтеграції України. Представлені результати експериментального дослідження, зокрема, методику оцінювання рівня міжпрофесійної мобільності офіцерів, звільнених у запас, і специфіку їх працевлаштування та кар’єрного просування в органах державної влади. Розроблені пропозиції щодо підвищення рівня міжпрофесійної мобільності офіцерів, звільнених у запас, у системі державної служби.