Гречко Тетяна Костянтинівна

"Механізм забезпечення ефективності діяльності державних службовців"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Донецькому державному університеті управління

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Омельянчук Анатолій Іванович, Донецький державний університет управління, проректор із зовнішніх зв'язків та виховної роботи, завідувач-професор кафедри інноваційного менеджменту та управління проектами

Захист відбувся 15 червня 2006 р.

Дисертацію присвячено розробці механізму забезпечення ефективності діяльності державних службовців, що дозволяє досягти високого рівня емерджентності державної служби як системи. Сформульовано проблеми ефективності державної діяльності в Україні. Розглянуто сутність соціальних систем, проаналізовано холістичну парадигму наукового бачення світу та концепцію С. Грофа, що аналізує систему конденсованого досвіду людини. Проаналізовано індивідуальне цілепокладання державних службовців як фактор узгодження особистісних цілей з цілями організації та розроблено модель К-D-N (конструктивного - деструктивного - нейтрального впливу службовця на організацію). Запропоновано варіант професіограми і психограми державних службовців для різних рівнів ієрархії.