Голоха Любов Федорівна

"Модернізація державного управління бібліотечною справою в Україні: теоретико-методологічні аспекти"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Романов Владислав Євгенович, Інформаційно-аналітичне агентство "Придніпров'я", директор.

Захист відбувся 17 грудня 2009 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних положень державного управління бібліотечною справою в Україні та розробці на цій основі концептуальних засад його модернізації у контексті реформи національної системи державного управління. Розглянуто концептуальні засади модернізації державного управління бібліотечною справою в Україні на сучасному етапі, що сприятиме переходу країни до інформаційного суспільства; доведено необхідність використання нових методологічних підходів до оцінювання якості роботи бібліотек як складової державного управління бібліотечною справою, що ґрунтуються на переході від продуктового до результат-орієнтованого підходу до оцінювання діяльності бібліотек. Проаналізовано періодизацію державного управління бібліотечною справою, яка базується на змінах соціальних функцій бібліотек, що відбувалися залежно від змін у політичному й соціально-економічному розвитку держави та змін системи, форм і методів державного управління в цій сфері; понятійно-категоріальний апарат державного управління бібліотечною справою. Установлено комплексний підхід до визначення проблем державного управління бібліотечною справою в Україні, серед яких розглядаються: вузькогалузевий підхід до управління цією сферою; відсутність національної програми (стратегії) розвитку бібліотечної справи; низька взаємодія та координація діяльності галузевих центральних органів виконавчої влади щодо діяльності підпорядкованих їм відомчих бібліотек; шляхи адаптації зарубіжного досвіду державного управління бібліотечною справою до умов України з метою визначення напрямів модернізації державного управління в цій сфері в Україні. Розроблено авторські дефініції понять "державне управління бібліотечною справою", "модернізація державного управління бібліотечною справою" та "державна політика у сфері бібліотечної справи".