Гайдученко Світлана Олександрівна

«Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби»

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист відбувся 14 жовтня 2010 р.

У дисертації розв'язано важливе наукове завдання щодо теоретичного обґрунтування наскрізного, комплексного підходу до формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби та розробка алгоритму її реалізації на всіх основних етапах управління персоналом і практичних рекомендацій щодо її застосування. Науково обґрунтовано наскрізний, комплексний підхід до формування інноваційної технології оцінювання персоналу державної служби, який забезпечує об'єктивність, прогностичність, результативність оцінювання на всіх основних етапах управління персоналом і сприяє забезпеченню зв'язку між оцінюванням персоналу та проходженням ним державної служби, завдяки безперервності та обов'язковому використанню результатів цього процесу; обґрунтовано рамковий підхід до визначення критеріїв оцінювання персоналу як похідної від вимог посад до здібностей, якостей, професійного потенціалу державних службовців.

У роботі удосконалено комплексний підхід до використання методів оцінювання державних службовців як інструменту, що забезпечує об'єктивність, повноту та результативність їх оцінювання завдяки одночасному використанню декількох різних видів методів; підхід до підвищення мотивації праці державних службовців шляхом прозорого, об'єктивного та дієвого їх оцінювання, що запобігає формальному його проведенню; методичне забезпечення оцінювання державних службовців, зокрема шляхом удосконалення оціночної документації, урахування результатів оцінювання державних службовців на всіх етапах управління персоналом, а також контролю за виконанням рекомендацій і здійсненням заходів щодо використання результатів їх оцінювання.

В дисертації дістали подальшого розвитку сутність змісту терміну "управління персоналом державної служби", сформульованого автором як цілеспрямована діяльність керівників органу державної влади і служби управління персоналом з формування та розвитку колективу державних службовців, а також із забезпечення соціально значущих результатів його діяльності завдяки виявленню та реалізації особистісних здібностей і якостей, професійного потенціалу та мотиваційних установок кожного державного службовця; сутність змісту терміну "оцінювання персоналу державної служби", сформульованого автором як процес, який забезпечує взаємодію складових елементів системи, призначеної для отримання інформації про результати порівняльного аналізу особистісних якостей і здібностей, професійного потенціалу, результатів діяльності персоналу з вимогами посад, що має сприяти досягненню цілей органу державної влади і кожного державного службовця; обґрунтування можливості використання зарубіжного досвіду оцінювання персоналу державної служби, зокрема впровадження принципу цілісного оцінювання результатів діяльності державних службовців і ведення їх оціночної документації; підхід до визначення функцій служби управління персоналом, пов'язаних з реалізацією інноваційної технології оцінювання персоналу державної служби.