Філіпова Тетяна Володимирівна

"Професійний менталітет державних службовців в Україні: технологія формування"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент Оганісян Михайло Сергійович, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Захист відбувся 7 грудня 2006 р.

У дисертаційному дослідженні Розроблено особистісно орієнтовану технологію формування професійного менталітету державних службовців. Досліджено проблеми формування професійного менталітету державних службовців, визначено змістовні характеристики і структуру феномена "професійний менталітет державних службовців", яка складається з трьох груп елементів: загальні (категорії мислення, норми поведінки, сфера почуттів), спеціальні (правова культура, правосвідомість) і функціонально-регуляторних (етносоціокультурна компетентність, професійна компетентність, управлінсько-комунікативна компетентність, регулятивно-емоційна компетентність). Обґрунтовано етносоціопсихолінгвістичні (стандартизація професійно-рольової поведінки; розвиток мовної особистості державних службовців, професійно важливих якостей і правосвідомості державних службовців) умови формування професійного менталітету державних службовців.