Єфіменкова Наталія Миколаївна

«Державне управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні: теоретико-історичний аспект»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики

Захист відбувся 26 вересня 2015 р.

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання стосовно визначення теоретичних, історичних і методологічних засад державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні. Отримані у процесі дослідження результати дозволили сформулювати такі висновки та рекомендації, що мають як теоретичне, так і практичне значення.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері державного управління інвестиційно-інноваційними процесами.
Предмет дослідження – теоретико-історичний аспект державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в дисертаційній роботі розкрито теоретичні, історичні і методологічні засади державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні та обґрунтовано напрями його модернізації.