Дрешпак Валерій Михайлович

"Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Романов Владислав Євгенович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, докторант

Захист відбувся 9 листопада 2005 р.

У дисертації визначено концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації, які мають забезпечити вироблення ефективної політики на принципах демократії, верховенства закону і конституційних прав громадян. Визначені основні поняття, що сприятимуть удосконаленню понятійно-категоріального апарату даної державної політики. Досліджено зовнішні чинники формування цієї державної політики, вітчизняний історичний досвід та зарубіжну практику. Визначено внутрішні чинники формування державної політики: проблеми, цілі, ресурси, інструменти, способи впровадження. Описано модель державної політики у сфері ЗМІ та сформульовано основні принципи вироблення концептуальних засад цієї державної політики.